Polityka prywatności

Polityka prywatności.
NFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13
UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO) W związku z wejściem w
życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Anna Jarębska prowadzącą działalność gospodarczą
pod firmą Ana4Style z siedzibą w Bogucinie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej pod numerami NIP 556-208-1-01, będąca właścicielem domeny internetowej www.ana4style.pl
przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Jarębska prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą Ana4Style z siedzibą w Bogucinie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej pod numerami NIP 5562091101, dane kontaktowe – numer telefonu:
+48 609-863-605, adres e-mail: biuro@ana4style.pl
Ana4Style przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem, podstawa prawna: niezbędność do
  wykonania umowy o świadczenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  składania zamówienia w celu wykonania umowy sprzedaży, podstawa prawna: niezbędność do
  wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  przekazania Pani/Pana danych osobowych do PKO S.A. („Bank”) w związku z:
  świadczeniem przez Bank na rzecz Ana4Style usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności
  przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
  obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów przez Internet przy użyciu
  instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z firmą Ana4Style, w
  szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich
  reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych
  w ust. 3, tj.:
  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe
  Klienta przetwarzane są przez Ana4Style tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu
  zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić
  Ana4Style jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
  termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń
  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;
  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe
  Klienta przetwarzane są przez Ana4Style tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po

tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych.
W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma
Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na
przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Ana4Style
Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze
Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej
Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania
tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy
podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych
osobowych do PayU Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi)
nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy
sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep
internetowy.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i
rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez
Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności
i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku
przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego
wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów
płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu
umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku
przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayU Polska sp. z o.o. w związku z możliwością
zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez
PayU Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z PayU” i
udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu
jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep
internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a PayU Polska Sp. z
o.o.